Services

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی که شرکت نورتک برای تمامی دستگاه ها -پیش از چاپ، چاپ و پس از چاپ - ارائه می دهد شامل موارد زیر است:

- دوره های آموزشی در حین نصب دستگاه  
- دوره های آموزشی تکمیلی
در زیر لیست این دوره های آموزشی آورده شده است:

اپراتوری سیستم PrintX

واژه پرداز اندیشه

این دوره آموزشی در سال ۱۳۹۴ برگزار شد. در این دوره ۱۰ نفر آموزش دیدند. 

Odoo • Text and Imageم
Odoo • Image and Text

اپراتوری پلیت ستر، پروسسور پلیت و ریپ پرینرجی

آسان پک

دوره آموزشی اپراتوری پلیت ستر، پروسسور پلیت و ریپ پرینرجی برای پرسنل شرکت آسان پک در سال ۱۳۹۵ برگزار گردید.

 

دوره آموزش MIS، اپتیموس

واژه پرداز اندیشه

دوره آموزش کار با اپتیموس در سال ۱۳۹۶ در شرکت واژه پرداز اندیشه برگزار شد. 
این دوره سه بار دیگر در فاصله زمانی ده روز برگزار گردید. 

Odoo • Text and Imageم
Odoo • Image and Text

اپراتوری پلیت ستر، پروسسور پلیت و ریپ پرینرجی

ترام چاپ سپاهان

این دوره در اسفند ۱۳۹۶ و به مدت چهار روز در محل شرکت ترام برگزار گردید.

اپراتوری پلیت ستر، پروسسور پلیت و ریپ پرینرجی

مجتمع چاپ و بسته بندی کرمانشاه

این دوره در ۸ دی ۱۳۹۷ به مدت ۶ روز برگزار شد. ۲ نفر در این دوره شرکت داشتند.

Odoo • Text and Imageم
Odoo • Image and Text

اپتیموس- لوگوترونیک

ترام چاپ

این دوره آموزشی در سال ۱۳۹۷ و به مدت ۶۰ ساعت برگزار گردید. پنج نفر در این دوره شرکت داشتند.

 

اپتیموس

آنیل پک

این دوره آموزشی در سال ۱۳۹۷ و به مدت ۶۰ ساعت برگزار گردید. ۴ نفر در این دوره شرکت داشتند.

Odoo • Text and Imageم
Odoo • Image and Text

اپراتوری پلیت ستر، پروسسور پلیت و ریپ پرینرجی

واژه پرداز اندیشه


این دوره آموزشی در ۱۴ مهر ۱۳۹۴ به مدت پنج روز برگزار شد. سه نفر در این دوره شرکت داشتند.

اپراتوری پلیت ستر، پروسسور پلیت و ریپ پرینرجی

روزنامه رسمی

این دوره در ۸ دی ۱۳۹۷ به مدت ۶ روز برگزار شد. ۲ نفر در این دوره شرکت داشتند.

Odoo • Text and Imageم
Odoo • Image and Text

اپراتوری پلیت ستر، پروسسور پلیت و ریپ پرینرجی

چاپ و نشر کتاب های درسی ایران

این دوره در ۲ شهریور ۱۳۹۸ به مدت ۵ روز برگزار گردید. ۴ نفر در این دوره شرکت داشتند.

اپراتوری ماشین چاپ- مقدماتی

واژه پرداز اندیشه

این دوره آموزشی در 15 مهرماه 1397 برگزار شد و شامل موارد زیر بود.

۱- ارزیابی  اپراتورهای واحد چاپ 

۲- تعیین برنامه آموزشی مطابق با ارزیابی انجام  شده.

۳- برگزاری دوره های تئوری و عملی 

۴- ارزیابی مجدد اپراتورهای چاپ

Odoo • Text and Imageم
Odoo • Image and Text

اپراتوری ماشین چاپ - متوسطه

واژه پرداز اندیشه

این دوره آموزشی نیز پس از دوره مقدماتی در مهرماه 1397 تشکیل شد و ۴۲ ساعت طول کشید. این دوره شامل آموزش موارد زیر بود:

- آشنایی با کاغذ و مقوا

- تنظیمات آپارات و تغذیه و برج چاپ و وارنیش و تحویل 

- عیب یابی دستگاه چاپ و تجهیزات جانبی

- سرویس و نگهداری ماشین چاپ

اپراتوری ماشین چاپ- پیشرفته 

واژه پرداز اندیشه

این دوره آموزشی پس از دوره متوسطه در مهرماه ۱۳۹۷ تشکیل شد و ۴۸ ساعت طول کشید. این دوره شامل آموزش موارد زیر بود:

- شناخت کاغذ و تاثیرات ان برکیفیت

- مدیریت رنگ

- مشکلات چاپی در حین تولید

- مشکلات چاپی پس از تولید

- آشنایی و بررسی فنی مواد مصرفی و تاثیرات آن برکیفیت محصول

Odoo • Text and Imageم
Odoo • Image and Text

اپراتوری پلیت ستر، پروسسور پلیت و ریپ پرینرجی

اختر شمال

آموزش کار با پلیت ستر، پروسسور پلیت و ریپ پرینرجی در چاپخانه اختر شمال در ۱۰ دی ۱۳۹۸ شروع شد و تا ۱۸ دی ادامه داشت. پنج نفر از پرسنل اختر شمال در این دوره آموزشی شرکت داشتند.

اپراتوری پلیت ستر، پروسسور پلیت و ریپ پرینرجی

آسان پک

دوره آموزشی اپراتوری پلیت ستر، پروسسور پلیت و ریپ پرینرجی در شرکت آسان پک از 27 دی تا 22 اسفند سال 1399 برگزار گردید. این دوره 30 ساعته برای دو گروه از پرسنل شرکت آسان پک ارائه گردیده است.

Odoo • Text and Imageم
Odoo • Image and Text

اپتیموس- لوگوترونیک

ترام چاپ

این دوره در سال ۱۳۹۹ به مدت سه هفته در شرکت ترام چاپ برگزار گردید.

 

مرکز انتشارات دانشگاه پیام نور

دوره چاپ - ۱۰ الی ۱۴ مهر ۱۴۰۰

این دوره آموزشی برای ۱۴ نفر از پرسنل بخش چاپ افست و دیجیتال 

مرکز انتشارات دانشگاه پیام نور برگزار گردید.

سرفصل های این دوره عبارتند از:

 - آشنایی با کاغذ و مقوا

- شناخت کاغذ و تاثیر آن بر کیفیت چاپ

- مشکلات چاپ پس از تولید

- آشنایی با سیستم ها و روش های جدید چاپی

- آموزش سرویس و نگهداری و ایمنی ماشین

جمع بندی، پرسش و پاسخ

Odoo • Text and Imageم
Odoo • Image and Text

مرکز انتشارات دانشگاه پیام نور

دوره مبانی پیش از چاپ و کنترل کیفیت - ۱۴ الی ۱۸ مهر ۱۴۰۰

این دوره آموزشی برای ۱۵ نفر از پرسنل بخش پیش از چاپ برگزار گردید. 

سرفصل های این دوره عبارتند از:

- مبانی پیش از چاپ

-  سیستم مدیریت رنگ و کنترل کیفیت

- برنامه های گردش کار کداک - پرِپس و پرینرجی