پلیت افست ۴۰۰ در ۵۱۰ اشترن
510*400*0.15
25,800 تومان 25,800 تومان 25800.0 TOM
پلیت افست ۶۱۵ در ۷۲۴ اشترن
615x724 mm
53,200 تومان 53,200 تومان 53200.0 TOM
پلیت افست ۶۰۵ در ۷۴۵ اشترن
605x745 mm
53,600 تومان 53,600 تومان 53600.0 TOM
وارنیش براق اشترن
GS115-40
82,300 تومان 82,300 تومان 82300.0 TOM
پلیت افست ۷۴۰ در ۹۲۵ اشترن
89,000 تومان 89,000 تومان 89000.0 TOM
وارنیش مات اشترن
SM211-40
99,700 تومان 99,700 تومان 99700.0 TOM
وارنیش براق فود گرید اشترن
GF510-40
99,700 تومان 99,700 تومان 99700.0 TOM
پلیت افست ۷۹۰ در ۱۰۳۰ اشترن
99,300 تومان 99,300 تومان 99300.0 TOM
پلیت افست ۸۲۰ در ۱۰۳۰ اشترن
1030*820*0.3
101,300 تومان 101,300 تومان 101300.0 TOM
پلیت افست ۷۹۵ در ۱۰۶۰ اشترن
1060*795*0.3
101,700 تومان 101,700 تومان 101700.0 TOM
وارنیش براق کاربوفلکس اشترن
L420-40
112,700 تومان 112,700 تومان 112700.0 TOM
وارنیش فوق براق اشترن
SH4000-50
121,300 تومان 121,300 تومان 121300.0 TOM
محلول شستشوی برج چاپ ۱۲۷ ای اشترن
130,000 تومان 130,000 تومان 130000.0 TOM
جرم گیر آنیلوکس یو ان ۳۲۹۵ اشترن
130,000 تومان 130,000 تومان 130000.0 TOM
مركب افست اکو اشترن ـ مشکی
156,000 تومان 156,000 تومان 156000.0 TOM
مركب افست اکو اشترن ـ سایان
156,000 تومان 156,000 تومان 156000.0 TOM
مركب افست اکو اشترن ـ زرد
156,000 تومان 156,000 تومان 156000.0 TOM
مركب افست اکو اشترن ـ ماژنتا
156,000 تومان 156,000 تومان 156000.0 TOM