مركب افست وی آی پی اشترن ـ آبی رفلکس سی
مرکب آبی برای استفاده در انواع چاپ،
417,700 تومان 417,700 تومان 417700.0 TOM
مركب افست وی آی پی اشترن ـ ارغوانی سی
425,100 تومان 425,100 تومان 425100.0 TOM
مركب افست وی آی پی اشترن ـ آبی ۰۷۲ سی
543,400 تومان 543,400 تومان 543400.0 TOM
لاستیک چاپ راپیدا ۷۴ اشترن
745mmx630mmx1.95mm
823,300 تومان 823,300 تومان 823300.0 TOM
لاستیک چاپ پرفورما ۷۴ اشترن
740mmx670mmx1.95mm
866,600 تومان 866,600 تومان 866600.0 TOM
لاستیک چاپ سی ایکس ۷۵ اشترن
772mmx700mmx1.95mm
953,300 تومان 953,300 تومان 953300.0 TOM
لاستیک چاپ رپیدا ۷۵ اشترن
745mmx700mmx1.95mm
953,300 تومان 953,300 تومان 953300.0 TOM
لاستیک چاپ رول عرض ۷۸۰ اشترن
780mmx1.95mm
1,386,600 تومان 1,386,600 تومان 1386600.0 TOM
لاستیک چاپ رول عرض ۱۰۶۰ اشترن
1060mmx1.95mm
1,906,600 تومان 1,906,600 تومان 1906600.0 TOM
لاستیک چاپ های اسپید راپیدا ۱۰۵ اشترن
1050mmx860mmx1.95mm
2,144,900 تومان 2,144,900 تومان 2144900.0 TOM
لاستیک چاپ های اسپید راپیدا ۱۰۶ اشترن
1070mmx860mmx1.95mm
2,166,600 تومان 2,166,600 تومان 2166600.0 TOM
لاستیک چاپ های اسپید ایکس ال ۱۰۶ اشترن
1077mmx885mmx1.95mm
2,253,300 تومان 2,253,300 تومان 2253300.0 TOM
لاستیک چاپ های اسپید رول عرض ۱۰۶۰ اشترن
1060mmx1.95mm
2,513,300 تومان 2,513,300 تومان 2513300.0 TOM