پلیت افست ۴۰۰ در ۵۱۰ اشترن
510*400*0.15
25,300 تومان 25,300 تومان 25300.0 TOM
پلیت افست ۶۱۵ در ۷۲۴ اشترن
615x724 mm
65,200 تومان 65,200 تومان 65200.0 TOM
پلیت افست ۶۰۵ در ۷۴۵ اشترن
605x745 mm
65,700 تومان 65,700 تومان 65700.0 TOM
محلول شستشوی برج چاپ ۱۲۷ ای اشترن
96,900 تومان 96,900 تومان 96900.0 TOM
وارنیش براق اشترن
GS115-40
102,300 تومان 102,300 تومان 102300.0 TOM
پلیت افست ۷۴۰ در ۹۲۵ اشترن
108,900 تومان 108,900 تومان 108900.0 TOM
وارنیش مات اشترن
SM211-40
123,800 تومان 123,800 تومان 123800.0 TOM
وارنیش براق فود گرید اشترن
GF510-40
123,800 تومان 123,800 تومان 123800.0 TOM
پلیت افست ۷۹۰ در ۱۰۳۰ اشترن
121,600 تومان 121,600 تومان 121600.0 TOM
پلیت افست ۸۲۰ در ۱۰۳۰ اشترن
1030*820*0.3
124,000 تومان 124,000 تومان 124000.0 TOM
پلیت افست ۷۹۵ در ۱۰۶۰ اشترن
1060*795*0.3
124,500 تومان 124,500 تومان 124500.0 TOM
وارنیش براق کاربوفلکس اشترن
L420-40
139,900 تومان 139,900 تومان 139900.0 TOM
جرم گیر آنیلوکس یو ان ۳۲۹۵ اشترن
148,000 تومان 148,000 تومان 148000.0 TOM
وارنیش فوق براق اشترن
SH4000-50
150,700 تومان 150,700 تومان 150700.0 TOM
مركب افست اکو اشترن ـ مشکی
193,700 تومان 193,700 تومان 193700.0 TOM
مركب افست اکو اشترن ـ سایان
193,700 تومان 193,700 تومان 193700.0 TOM
مركب افست اکو اشترن ـ زرد
193,700 تومان 193,700 تومان 193700.0 TOM
مركب افست اکو اشترن ـ ماژنتا
193,700 تومان 193,700 تومان 193700.0 TOM