پلیت افست ۴۰۰ در ۵۱۰ اشترن
510*400*0.15
30,200 تومان 30,200 تومان 30200.0 TOM
پلیت افست ۶۱۵ در ۷۲۴ اشترن
615x724 mm
66,300 تومان 66,300 تومان 66300.0 TOM
پلیت افست ۶۰۵ در ۷۴۵ اشترن
605x745 mm
66,800 تومان 66,800 تومان 66800.0 TOM
محلول شستشوی برج چاپ ۱۲۷ ای اشترن
85,400 تومان 85,400 تومان 85400.0 TOM
وارنیش براق اشترن
GS115-40
90,100 تومان 90,100 تومان 90100.0 TOM
پلیت افست ۷۴۰ در ۹۲۵ اشترن
110,800 تومان 110,800 تومان 110800.0 TOM
وارنیش مات اشترن
SM211-40
109,100 تومان 109,100 تومان 109100.0 TOM
وارنیش براق فود گرید اشترن
GF510-40
109,100 تومان 109,100 تومان 109100.0 TOM
پلیت افست ۷۹۰ در ۱۰۳۰ اشترن
123,700 تومان 123,700 تومان 123700.0 TOM
پلیت افست ۸۲۰ در ۱۰۳۰ اشترن
1030*820*0.3
126,200 تومان 126,200 تومان 126200.0 TOM
پلیت افست ۷۹۵ در ۱۰۶۰ اشترن
1060*795*0.3
126,700 تومان 126,700 تومان 126700.0 TOM
وارنیش براق کاربوفلکس اشترن
L420-40
123,300 تومان 123,300 تومان 123300.0 TOM
جرم گیر آنیلوکس یو ان ۳۲۹۵ اشترن
130,400 تومان 130,400 تومان 130400.0 TOM
وارنیش فوق براق اشترن
SH4000-50
132,800 تومان 132,800 تومان 132800.0 TOM
مركب افست اکو اشترن ـ مشکی
170,700 تومان 170,700 تومان 170700.0 TOM
مركب افست اکو اشترن ـ سایان
170,700 تومان 170,700 تومان 170700.0 TOM
مركب افست اکو اشترن ـ زرد
170,700 تومان 170,700 تومان 170700.0 TOM
مركب افست اکو اشترن ـ ماژنتا
170,700 تومان 170,700 تومان 170700.0 TOM