پلیت افست ۴۰۰ در ۵۱۰ اشترن
510*400*0.15
23,600 تومان 23,600 تومان 23600.0 TOM
پلیت افست ۶۱۵ در ۷۲۴ اشترن
615x724 mm
60,900 تومان 60,900 تومان 60900.0 TOM
پلیت افست ۶۰۵ در ۷۴۵ اشترن
605x745 mm
61,300 تومان 61,300 تومان 61300.0 TOM
محلول شستشوی برج چاپ ۱۲۷ ای اشترن
88,600 تومان 88,600 تومان 88600.0 TOM
وارنیش براق اشترن
GS115-40
90,000 تومان 90,000 تومان 90000.0 TOM
پلیت افست ۷۴۰ در ۹۲۵ اشترن
101,700 تومان 101,700 تومان 101700.0 TOM
وارنیش مات اشترن
SM211-40
109,000 تومان 109,000 تومان 109000.0 TOM
وارنیش براق فود گرید اشترن
GF510-40
109,000 تومان 109,000 تومان 109000.0 TOM
پلیت افست ۷۹۰ در ۱۰۳۰ اشترن
113,500 تومان 113,500 تومان 113500.0 TOM
پلیت افست ۸۲۰ در ۱۰۳۰ اشترن
1030*820*0.3
115,800 تومان 115,800 تومان 115800.0 TOM
پلیت افست ۷۹۵ در ۱۰۶۰ اشترن
1060*795*0.3
116,300 تومان 116,300 تومان 116300.0 TOM
وارنیش براق کاربوفلکس اشترن
L420-40
123,200 تومان 123,200 تومان 123200.0 TOM
جرم گیر آنیلوکس یو ان ۳۲۹۵ اشترن
135,300 تومان 135,300 تومان 135300.0 TOM
وارنیش فوق براق اشترن
SH4000-50
132,700 تومان 132,700 تومان 132700.0 TOM
مركب افست اکو اشترن ـ مشکی
184,500 تومان 184,500 تومان 184500.0 TOM
مركب افست اکو اشترن ـ سایان
184,500 تومان 184,500 تومان 184500.0 TOM
مركب افست اکو اشترن ـ زرد
184,500 تومان 184,500 تومان 184500.0 TOM
مركب افست اکو اشترن ـ ماژنتا
184,500 تومان 184,500 تومان 184500.0 TOM