پلیت افست ۴۰۰ در ۵۱۰ اشترن
510*400*0.15
23,900 تومان 23,900 تومان 23900.0 TOM
پلیت افست ۶۱۵ در ۷۲۴ اشترن
615x724 mm
61,600 تومان 61,600 تومان 61600.0 TOM
پلیت افست ۶۰۵ در ۷۴۵ اشترن
605x745 mm
62,000 تومان 62,000 تومان 62000.0 TOM
محلول شستشوی برج چاپ ۱۲۷ ای اشترن
111,700 تومان 111,700 تومان 111700.0 TOM
وارنیش براق اشترن
GS115-40
104,800 تومان 104,800 تومان 104800.0 TOM
پلیت افست ۷۴۰ در ۹۲۵ اشترن
102,900 تومان 102,900 تومان 102900.0 TOM
وارنیش مات اشترن
SM211-40
126,900 تومان 126,900 تومان 126900.0 TOM
وارنیش براق فود گرید اشترن
GF510-40
126,900 تومان 126,900 تومان 126900.0 TOM
پلیت افست ۷۹۰ در ۱۰۳۰ اشترن
114,900 تومان 114,900 تومان 114900.0 TOM
پلیت افست ۸۲۰ در ۱۰۳۰ اشترن
1030*820*0.3
117,200 تومان 117,200 تومان 117200.0 TOM
پلیت افست ۷۹۵ در ۱۰۶۰ اشترن
1060*795*0.3
117,600 تومان 117,600 تومان 117600.0 TOM
وارنیش براق کاربوفلکس اشترن
L420-40
143,500 تومان 143,500 تومان 143500.0 TOM
جرم گیر آنیلوکس یو ان ۳۲۹۵ اشترن
170,700 تومان 170,700 تومان 170700.0 TOM
وارنیش فوق براق اشترن
SH4000-50
154,500 تومان 154,500 تومان 154500.0 TOM
مركب افست اکو اشترن ـ مشکی
208,600 تومان 208,600 تومان 208600.0 TOM
مركب افست اکو اشترن ـ سایان
208,600 تومان 208,600 تومان 208600.0 TOM
مركب افست اکو اشترن ـ زرد
208,600 تومان 208,600 تومان 208600.0 TOM
مركب افست اکو اشترن ـ ماژنتا
208,600 تومان 208,600 تومان 208600.0 TOM