پلیت افست جی تی او اشترن
510*400*0.15
25,700 تومان 25,700 تومان 25700.0 TOM
پلیت افست ۵۲۰ در ۷۶۰ اشترن
520x760
61,900 تومان 61,900 تومان 61900.0 TOM
پلیت افست دوورقی ۶۱۵ در ۷۲۴ اشترن
615x724 mm
63,800 تومان 63,800 تومان 63800.0 TOM
پلیت افست دوورقی ۶۰۵ در ۷۴۵ اشترن
605x745 mm
64,300 تومان 64,300 تومان 64300.0 TOM
پلیت افست ۶۱۸ در ۹۱۵ اشترن
88,100 تومان 88,100 تومان 88100.0 TOM
وارنیش براق اشترن
GS115-40
79,700 تومان 79,700 تومان 79700.0 TOM
پلیت افست ۷۴۰ در ۹۲۵ اشترن
106,700 تومان 106,700 تومان 106700.0 TOM
وارنیش مات اشترن
SM211-40
96,400 تومان 96,400 تومان 96400.0 TOM
وارنیش براق فود گرید اشترن
GF510-40
96,400 تومان 96,400 تومان 96400.0 TOM
وارنیش براق کاربوفلکس اشترن
L420-40
109,000 تومان 109,000 تومان 109000.0 TOM
پلیت افست ۷۹۰ در ۱۰۳۰ اشترن
127,200 تومان 127,200 تومان 127200.0 TOM
پلیت افست راپیدا ۱۰۵/۱۰۶ اشترن
1060*795*0.3
131,500 تومان 131,500 تومان 131500.0 TOM
پلیت افست اسپیدمستر ۱۰۲ اشترن
1030*820*0.3
132,000 تومان 132,000 تومان 132000.0 TOM
وارنیش فوق براق اشترن
SH4000-50
117,400 تومان 117,400 تومان 117400.0 TOM
محلول شستشوی برج چاپ ۱۲۷ ای اشترن
125,800 تومان 125,800 تومان 125800.0 TOM
جرم گیر آنیلوکس یو ان ۳۲۹۵ اشترن
125,800 تومان 125,800 تومان 125800.0 TOM
مركب افست اکو اشترن ـ مشکی
150,900 تومان 150,900 تومان 150900.0 TOM