خدمات

جانمایی ماشین آلات

 

آماده سازی سایت اولین کاری است که در فرآیند نصب انجام می شود. این یک قسمت حساس از کار است که باید قبل از انجام پروژه جدی گرفته شود. 

مهندسان ما برای شروع یک نصب حرفه ایی به یک سایت آماده نیاز دارند. 

همراه با ماشین نقشه هایی شامل فونداسیون، برق مصرفی، آب، محیط اطراف ماشین، ویبراسیون و ... می آید. 

متخصصان بخش سرویس معمولا بعد از شروع ساخت ماشین در کارخانه، از سایت مشتری بازدید می کنند. سپس نقشه هایی برای جانمایی بهینه تهیه می کنند و درباره آن با چاپخانه داران مشورت می کنند. 

 در حین آماده سازی سایت و قبل از رسیدن ماشین چاپ به محل چاپخانه، مهندسان بخش سرویس چندین بار به سایت مراجعه می کنند تا اطمینان حاصل کنند که تمامی موارد بر اساس استانداردهای کارخانه آماده شده است.