قراردادها

قرارداد هایی برای ارتقاء بهره وری

 نورتک با بستن قرارداد سرویس تعهداتی را از تعمیر و نگهداری از راه دور تا تامین قطعات یدکی به عهده می گیرد. بدین معنی که به عنوان شریک کاری شما، نورتک کارآیی بهینه ماشین آلات شما را تضمین می کند. 

قراردادهایی برحسب شرایط مشتری

از بازرسی تا تعمیر نگهداری ماشین آلات شما از طریق پشتیبانی آنلاین تا آموش پرسنل چاپخانه و تجزیه و تحلیل شرایط چاپخانه برای بهینه سازی روند تولید، همه از مسائلی هستند که می توانند در قرارداد سرویس لحاظ شوند.