خدمات

راهکارهای گردش کار

 

در هر چاپخانه ایی که شبکه ارتباطی برقرار است تولیدات، ماشین آلات و ابزار کار به طور مداوم اطلاعات را از طریق شبکه های وایرلس و سنسورها تغییر می دهند. ماشین آلات خودشان را تنظیم می کنند، یک کار چاپی به کار دیگر به طور اتوماتیک تغییر می کند و اپراتورها از طریق شبکه راهنمایی می شوند. 

برای رسیدن به این هدف باید شبکه ارتباطی متمرکزی بین تمامی روندهای کاری از جمله چاپ و نیز سیستم های کنترل و اندازه گیری وجود داشته باشد. تمام اطلاعات مرتبط به پروسه های کاری چاپخانه بین بخش های مختلف فروش، تولید، آماده سازی کار، طراحی، مالی و لجستیکی به اشتراک گذاشته می شوند و حتی در صورت لزوم به سیستم های پرینت از طریق اینترنت هم متصل می شوند. اطلاعات کامل در تمامی مراحل کاری در دسترس هست. بدین ترتیب مدیریت چاپخانه در هز لحظه نگاهی 360 درجه ایی به تمامی فعالیت های چاپخانه دارد.