خدمات

راهکارهای گردش کار

به چاپخانه مجهز به شبکه خوش آمدید.

در هر چاپخانه ایی که شبکه ارتباطی برقرار است تولیدات، ماشین آلات و ابزار کار به طور مداوم اطلاعات را از طریق شبکه های وایرلس و سنسورها تغییر می دهند. ماشین آلات خودشان را تنظیم می کنند، یک کار چاپی به کار دیگر به طور اتوماتیک تغییر می کند و اپراتورها از طریق شبکه راهنمایی می شوند.

برنامه گردش کار کامل برای مرور ۳۶۰ درجه ایی کارهای جاری چاپخانه

برای رسیدن به این هدف باید شبکه ارتباطی متمرکزی بین تمامی روندهای کاری از جمله چاپ و نیز سیستم های کنترل و اندازه گیری وجود داشته باشد. تمام اطلاعات مرتبط به پروسه های کاری چاپخانه بین بخش های مختلف فروش، تولید، آماده سازی کار، طراحی، مالی و لجستیکی به اشتراک گذاشته می شوند و حتی در صورت لزوم به سیستم های پرینت از طریق اینترنت هم متصل می شوند. اطلاعات کامل در تمامی مراحل کاری در دسترس هست. بدین ترتیب مدیریت چاپخانه در هر لحظه نگاهی ۳۶۰ درجه ایی به تمامی فعالیت های چاپخانه دارد.

 ایجاد شبکه ای منطبق بر نیازهای چاپخانه

  تجمیع سیستم ها و ماشین آلات موجود

  پشتیبانی فنی جامع از طرف متخصصین فنی شرکت نورتک

  فرآیندهای کارآمد تر

  شفافیت در هزینه ها و محاسبه دقیق سود و زیان و برگشت سرمایه