خدمات

تجزیه و تحلیل

برای موفقیت در بازار رقابتی چاپ، استفاده کارآمد از منابع موجود عاملی تعیین کننده است.
متخصصین ما گلوگاه های معمول و نقاط ضعف را می شناسند. در تجزیه و تحلیل تمام مراحل کار شرکت، نوسانات موجود را ملاحظه می کنند و پتانسیل نهفته در چاپخانه را مشخص می کنند.
گزارش های دوره ایی از اطلاعات اجرایی ماشین آلات نکات کمکی بیشتری را در اختیار می گذارند و بدین ترتیب ظرفیت کار چاپخانه را می توان بالا برد. 

بهینه سازی فرآیند کار

متخصصین ما پتانسیل های نهفته موجود برای بهینه سازی و توسعه فرآیند تولید در چاپخانه ها را شناسایی می کنند. آنها مراحل کار را دنبال می کنند و پیشنهادات خود برای بهینه سازی را اعلام می کنند. 

متخصصین شرکت با بازدید از چاپخانه شرایط فنی ماشین ها را می سنجند، با مدیریت و پرسنل چاپخانه مشورت می کنند و در حین تولید روند کار را زیر نظر گرفته و آن را تجزیه و تحلیل می کنند. نتیجه این تجزیه و تحلیل یک ارزیابی واقع بینانه از محیط کار، شرایط ماشین آلات است که  آن را به صورت گزارشی همراه با پیشنهادهای عملی برای بالابردن کارآیی در تولید به مدیریت چاپخانه ارائه می کنند. 

گزارشات اجرایی

هر روزه چاپخانه داران بیشتری به ارزیابی های کارهای چاپی و تجزیه و تحلیل اطلاعات تولید از طرف کارخانه سازنده ماشین آلات اعتماد می کنند. 

متخصصین ما اطلاعات اجرایی مربوطه ماشین آلات را جمع آوری می کنند. پارامترهای اصلی مانند میزان خروجی، سرعت چاپ و میزان کار ماشین آلات مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. این اطلاعات مستندسازی شده و عوامل اصلی مشخص می شوند. این اطلاعات به صورت گزارش های ماهانه بازبینی می شوند.
بدین ترتیب با مقایسه اطلاعات در گزارشات مختلف، روند تولید چاپخانه را می توان ارزیابی کرد. 

 تجزیه و تجلیل شرایط ماشین آلات، محیط و فرآیند تولید

 شناسایی پتانسیل ها برای بهینه سازی

  آلات، افزایش ظرفیت تولید و کاهش هزینه ها

 توصیه هایی جهت بالا بردن کارآیی ماشین ها