تولید

راهکارهای گردش کار

در هر چاپخانه ایی که شبکه ارتباطی برقرار است اعلاعات بخش های مختلف چاپخانه به طور مداوم از طریق شبکه های وایرلس و سنسورها تغییر می کنند. ماشین آلات خودشان را تنظیم می کنند، یک کار چاپی به کار دیگر به طور اتوماتیک تغییر می کند و اپراتورها از طریق شبکه راهنمایی می شوند. 

تجزیه و تحلیل

اگر هنوز پتانسیل نهفته ایی در جهت بهینه سازی فرآیند تولید شما باقی مانده باشد، متخصصان نورتک این پتانسیل را فعال می کنند. آنها شرایط را تجزیه و تحلیل می کنند و مراحل تولید چاپخانه را یکایک مورد ارزیابی قرار می دهند و پیشنهادات خود برای بهینه سازی را ارائه می کنند.   

مشاوره و مدیریت پروژه

فشار هزینه های بالا و شرایط در حال تغییر بازار، هر چاپخانه داری را با چالش های جدید روزانه روبرو می کند. برای باقی ماندن در این رقابت سخت، باید امکانات بهینه سازی را تشخیص داد و به کار گرفت. 

بهره وری زیست محیطی

در صنعت چاپ نیز مانند سایر صنایع کاهش آلایندگی ناشی از CO2 یکی از اهداف مدرن است. امروزه اهمیت تکنولوژی های مبتنی بر صرفه جویی انرژی هرچه بیشتر می شود.