category

Rinse Gum

اندازه های ۸۵/۱۲۵/۱۶۵


  • واحد چسب/ صمغ زنی یک راهکار قبل از سوزاندن پلیت ارائه می دهد.
  • - صمغ یا چسب با کنترل یک سنسور به طور اتوماتیک در ماشین گردانده می شود.
  • - ارائه شده در اندازه های ۸۵/۱۲۵/۱۶۵
  • با طراحی مقرون به صرفه و ساده، فضایی که این دستگاه اشغال می کند به حداقل رسیده است. 

بروشور دستگاه را از اینجا دانلود کنید.