category

نقاله

طراحی کوچک، ساده و منعطف

سیستم نقاله

  • طراحی کوچک، ساده و منعطف نقاله

  • هم به راحتی به پروسسور متصل می شود و هم به طور مجزا استفاده می شود.

  • می توان برای پلیت های غیرحساس به نور آن را باز گذاشت و یا پوشاند.

  • به راحتی به هر دستگاهی در بازار از قبیل پروسسور، واحد صمغ/چسب زنی متصل می شود.