محصولات تکمیلی

کاما سیستم هایی را برای خدمات تکمیلی ارائه می دهد که شدت فعالیت ها را زیاد کرده و از میزان باطله ها بکاهد. همچنین با نرم افزار پرینت 4/0 به دیجیتالیزه کردن روند کار می پردازد.