ماشین های برش و برجسته سازی

 هنوز پتانسیل های استفاده نشده زیادی در روند عملیات تکمیلی وجود دارد. ماشینهای کاما به کاربران کمک می کند که از زنجیره عملیات سودآور بهره ببرند و خدمات تکمیلی خود را بسیار قابل انعطاف بسازند. برای محصولات چاپ تجاری، راههای جذابی برای کارهای با تیراژ پایین وجود دارد. صرفنظر از اینکه روش چاپ افست، فلکسو یا دیجیتال باشد، ماشینهای دایکات پروکات و جعبه چسبانی پرو فولد در مسیر گردش کار در تمام تکنولوژی های چاپ جای دارند.