ماشین های برش و برجسته سازی

 هنوز پتانسیل های استفاده نشده زیادی در روند عملیات تکمیلی وجود دارد. ماشینهای کاما به کاربران کمک می کند که از زنجیره عملیات سودآور بهره برداری کند و خدمات تکمیلی خود را بسیار قابل انعطاف تر انجام دهد. برای محصولات چاپ تجاری، راههای جذابی برای کارهای با تیراژ پایین وجود دارد. صرفنظر از اینکه روش چاپ، افست یا فلکسو یا دیجیتال باشد، ماشینهای دایکات پروکات و جعبه چسبانی پروفولد در مسیر گردش کار در تمام تکنولوژی های چاپ جای دارند. 

 ماشین های دایکات، برجسته سازی و خدمات تکمیلی

ماشین های جعبه چسبانی


محصولات تکمیلی


نرم افزار گردش کار Job Manager

تمام متخصصان عقیده دارند که اتفاق مهم بعدی ارتباطات بین ماشین ها و اتوماسیون آنها می باشد. بعضی ها از آن به عنوان انقلاب صنعتی چهارم یاد می کنند.