category

چسب زنی دو طرفه

اسپیدی

اسپیدی، ماشین چسب زنی دوطرفه

اسپیدی، ماشین چسب زنی دوطرفه، برای چسب زنی اتوماتیک طراحی شده است و می توان آن را همراه ماشین های فیدیا و در قسمت های مختلف آن ها یا با ماشین هایی از شرکت های دیگر به کار برد. از اسپیدی برای تولید پاکت هایی با چسب دوطرفه، پوسترهایی که به دیوارها نصب می شوند و در کیف پول های جیبی استفاده کرد.

اطلاعات فنی اصلی

  • حداکثر پهنای چسب: ۲۵ میلیمتر
  • حداقل پهنای چسب: ۰/۸ میلیمتر
  • حداقل طول  محل چسب: ۳۰ میلیمتر
  • میزان کار ماشین: ۱۰۰ تکه چسب در دقیقه، برحسب اندازه و نوع کاغذ و نیز طول چسب         
  • حداقل فاصله چسب از لبه کاغذ: ۱ سانتیمتر
  • حداقل فاصله بین دو خط چسب زنی: ۳۰ میلیمتر

ماشین شامل موارد زیر است:

  • سیستم الکترونیکی برای کنترل چسب زنی دوطرفه که با یک PLC متصل به صفحه لمسی کار می کند.
  • انواع مختلف پوسترها

Possible jobs BOREA POSTERS

  • پاکت های خاص و پاکت هایی برای ارسال کالاهای پستی

Possible jobs BOREA Envelopes with tape

  • نوارها، موارد تبلیغاتی و ...

Possible jobs BOREA Prmotional items