ماشین های چاپ فلکسو سی آی

 

فلکسو سی آی

ماشین چاپ فکسو EVO تا 12 برج چاپ  و تجهیزات اختیاری برای انجام عملیات تکمیلی همزمان با چاپ دارد. عرض چاپ از 600 تا 2000 میلیمتر است و طول آن نیز متغیر می باشد.