پس از چاپ و خدمات تکمیلی

چاپ + عملیات تکمیلی = خلق ارزش افزوده

چینش صحیح فرآیند، تولید نقشی اصلی در موفقیت یک شرکت دارد. کونیگ اند باوئر - فلکسو تکنیکا دانش و تکنولوژی گسترش فلکسو سی آی به یک خط تولید یکپارچه و منطبق بر نیازهای خاص هر چاپخانه فلکسو را دارد.