لجستیک کاغذ

لجستیک کاغذ

مواد مصرفی از قسمت تحویل به قسمت ریلستند هدایت می شوند و این موضوع در هنگام بهینه سازی روند کار اهمیت پیدا می کند. با سیستم های مستحکم و انعطاف پذیر لجستیک کونیگ اند باوئر ما  بدون هیچ تجهیزات رابط اضافی و با حداکثر ایمنی تولید، سیستم ریلستند موردنیاز شما را تامین می کنیم.