چاپ و پس از چاپ روی کاروگیت

- کاروکات: روتاری دایکات، آمیزه تجربه و تکنولوژی

- کاروفلکس: فرآیند پس از چاپ فلکسو روی مقوای کاروگیت

- کاروجت: فرآیند پس از چاپ دیجیتال؛ چاپ مستقیم دیجیتال روی مقوای کاروگیت