چاپ پیواژ در سال 1374 تاسیس شده است. در سال 1386 یک ماشین چاپ چهار و نیم ورقی چهار رنگ رپیدا 105 از ک ب آ و یک پلیت ستر چهار و نیم ورقی کداک ترندستر 800 خریداری نموده است. 

نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری و آموزش این دستگاه ها بر عهده بخش سرویس شرکت نورتک است.