چاپخانه اسرا در سال 1385 در قم تاسیس شده است. مساحت این چاپخانه که در بخش چاپ تجاری فعالیت دارد 3700 مترمربع است.
 

بعضی از ماشین آلات این چاپخانه عبارتند از:

ماشین چاپ چهار و نیم ورقی رپیدا ۱۰۶ پنج رنگ SIS با FAPC و تحویل بلند 

ماشین چاپ چهار و نیم ورقی رپیدا ۱۰۵چهار رنگ 

ماشین چاپ چهار و نیم ورقی رپیدا ۱۰۵ شش رنگ با لاک، با واحد پشت و رو زنی