چاپ دیجیتال ورقی

چاپ دیجیتال ورقی

 در ماشین چاپ دیجیتال وری جت ۱۰۶، تکنولوژی "اینک جت" شرکت زیراکس با پلتفرم بسیار کارآمد رپیدا ۱۰۶ تجمیع شده است. بدین ترتیب ویژگیهای چاپ دیجیتال "اینک جت" با قابلیت های شناخته شده ماشین چاپ افست و نیز عملیات تکمیلی همزمان ترکیب شده است.